Sveučilišni studij

Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Split, Teslina 12

N A T J E Č A J
za upis na poslijediplomski sveučilišni studij
„Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“
za usmjerenja
Biologija, Informatika, Kemija i Tehnika
za stjecanje akademskog stupnja doktor/ica znanosti
u akademskoj godini 2013./2014.

1. UVJETI ZA UPIS

Na Natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji pripadaju jednoj od sljedećih skupina:

Skupina I. pristupnici koji su završili:

Skupina II. pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti završetkom poslijediplomskog studija didaktike prirodnih znanosti.

Skupina III. pristupnici koji su odslušali i položili sve predmete na poslijediplomskom magistarskom studiju iz didaktike prirodnih znanosti, a nisu obranili magistarski rad.

Minimalna prosječna ocjena pristupnika tijekom prethodno završenih studija mora biti 3,8. Iznimno, Povjerenstvo može odobriti upis i kandidatima s prosječnom ocjenom manjom od 3,8 ali ne manjom od 3,0.

Pristupnik mora poznavati engleski jezik u mjeri koja osigurava neometano praćenje znanstvene literature (razina B2).

Pristupnik koji se prijavi na natječaj i ispunjava uvjete, pozvat će se na razgovor u cilju utvrđivanja motiviranosti i interesa u istraživanju odabranog usmjerenja, uz mogućnost provjere njegovih kompetencija. Temeljem navedenoga konačnu odluku o upisu pristupnika donosi Povjerenstvo.

2. BROJ PRISTUPNIKA, ŠKOLARINA I TRAJANJE STUDIJA
Upisna kvota je 20 studenata.
Školarina u prvoj godini studija iznosi 15.000 kuna.
Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS bodova.

Uz prijavu na Natječaj pristupnik prilaže navedenu dokumentaciju:

  1. Ovjerenu presliku diplome dodiplomskog odnosno diplomskog studija
  2. Prijepis ocjena dodiplomskog odnosno diplomskog studija s prosjekom ocjena
  3. Uvjerenje o stečenoj pedagoškoj komeptenciji u iznosu od 60 ECTS bodova
  4. Ovjerenu presliku diplome o stečenom stupnju magistra znanosti
  5. Prijepis ocjena magistarskog studija s prosjekom ocjena
  6. Dokaz o znanju engleskog jezika
  7. Životopis s popisom objavljenih znanstvenih ili stručnih radova
  8. Rodni list
  9. Domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane
  10. Izjava pristupnika o načinu plaćanja studija (cjelokupni iznos ili semestralni obroci)

Pristupnik može priložiti i preporuku/e profesora i/ili potencijalnog mentora.

Obrazac za prijavu nalazi se na službenim internetskim stranicama Fakulteta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se od 01. do 30. travnja 2014. g.:

PMF PhD – Prijava za natjecaj

U kontekstu polaganja kolegija Seminar I studenti doktorskog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” napisali su slijedeće radove:

Damir
Purković
Kontekstualni pristup učenju i poučavanju u nastavi tehničke kulture u osnovnoj školi 20. siječnja
2014.
Sanda Šimičić Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualne razine znanja u nastavi kemije 18.
veljače 2014.
Roko Vladušić Pedagogical content knowledge with particular focus on chemical bonding concepts and language-based issues 3. travnja 2014.
Monika Mladenović Učenje i poučavanje programiranja temeljeno na igrama 29.
travnja 2014.
Nikolina Bubica Strategije poučavanja i faktori koji utječu na unapređenje znanja programera početnika 5.
svibnja 2014.
Krešimir Rakić Vrednovanje znanja u sustavima e-učenja korištenjem zadataka objektivnog tipa na kontroliranom prirodnom jeziku 1.
srpnja 2014.
DOKUMENTI:

Izvadak iz nastavnog plana i programa studija – lipanj 2014

Pravilnik – 11-03-2014

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (23. 10. 2013.)

Godisnji izvjestaj studenta
(Obrazac PMFSTDRS_2)

Godisnji izvjestaj mentora
(Obrazac PMFSTDRS_3)

Prijava za polaganje Istrazivackog seminara I
(Obrazac PMFSTDRS_4)

Izvjestaj o Istrazivackom seminaru I
(Obrazac PMFSTDRS_5)

Prijava za pokretanje postupka prihvacanja teme
(Obrazac PMFSTDRS_6)

Prijava teme doktorskog rada
(Obrazac PMFSTDRS_7)

Ocjena teme doktorskog rada
(Obrazac PMFSTDRS_8)

Zahtjev za promjenu teme i-ili mentora
(Obrazac PMFSTDRS_9)

Aktivnosti za stjecanje ECTS bodova u okviru Istraživačkog seminara II, te Istraživačkog rada tijekom 2. godine studija

Zamolba