Sveučilišni studij

Nutricionizam

Preddiplomski studij

Program nutricionizma na preddiplomskoj razini studentima pruža temeljna znanja iz prirodnoznanstvenih polja, povezanosti između prehrane i zdravlja, te mehanizama djelovanja prehrane na čovjeka, kako bi student bio osposobljen za primjenu stečenog znanja iz prehrane i za prenošenje znanstvenih spoznaja o hrani i prehrani u svakodnevnu praksu. Uz to student stječe znanja o organizaciji i vođenju poslova, te iz područja društveno -humanističkih znanosti o psihološkim i sociološkim aspektima prehrane.
U središtu pažnje je prehrana čovjeka kao važan čimbenik u očuvanju zdravlja i obavljanju aktivnosti. Da bi mogli kompetentno i visokoprofesionalno riješavati pitanja vezana uz prehranu, hranu i zdravlje, nužno je da na preddiplomskoj razinu studenti steknu znanja o suvremenim spoznajama iz temeljnih znanstvenih polja i grana poput kemije, biokemije, biologije, anatomije, genetike, fiziologije i mikrobiologije, te sociologije, psihologije i komunikacije. Kombiniranjem teoretskih osnova i praktičnih iskustava studenti stječu vještine koje će im omogućiti da djeluju kao kompetentni profesionalci u području znanosti o hrani i nutricionizma. Specifičnost ovog studija jest usmjerenost prema mediteranskoj prehrani, mediteranskim kulturama i izvorima hrane iz mora, te ulozi mediteranske prehrane u održavanju zdravlja.
BROJ UPISANIH STUDENATA KROZ GODINE

PREDMETI PO SEMESTRIMA

I. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
133969 Osnove kemije I – Renata Odžak 45 45 30 9.0
144651 Biologija stanice – Nada Bezić 30 30 0 7.0
133972 Zoologija – Mate Šantić 30 30 0 6.0
133974 Matematika – Anka Golemac 30 30 0 5.0
78978* Tjelesna i zdravstvena kultura I – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
7874 Strani jezik u struci I > upisuje se jedan kolegij

 

Popis izbornih kolegija

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
144693 Strani jezik u struci I (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 30 0 2.0
61241 Strani jezik u struci I (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 30 0 2.0

II. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
144658 Osnove kemije II – Renata Odžak 30 45 15 8.0
144660 Botanika – Nada Bezić, Valerija Dunkić 30 30 15 7.0
144661 Fizika – Željana Bonačić Lošić 30 30 15 6.0
144663 Osnove informatike – Ivica Boljat 30 30 0 6.0
139813* Tjelesna i zdravstvena kultura II – Mladen Hraste 0 30 0 1.0
7875 Strani jezik u struci II > upisuje se jedan kolegij

 

Popis izbornih kolegija

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
144701 Strani jezik u struci II (Engleski) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 30 0 2.0
61242 Strani jezik u struci II (Njemački) – Eldi Grubišić Pulišelić 0 30 0 2.0

III. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
133993 Analitičke metode – Ivica Ljubenkov 30 45 15 6.0
133987 Humana anatomija s histologijom – Ivana Bočina 30 30 0 7.0
147888 Organska kemija – Maja Pavela Vrančić 30 45 15 8.0
133990 Opća mikrobiologija – Mirjana Skočibušić 30 30 0 7.0
147883 Sociologija prehrane – Siniša Kuko 15 0 15 2.0

IV. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
133997 Kemija nutrijenata – Stjepan Orhanović 30 45 15 8.0
133884 Biostatistika – Tanja Vučičić 30 30 0 5.0
133999 Mikrobiologija namirnica – Mirjana Skočibušić 30 45 0 8.0
134010 Psihologija prehrane – Nikola Marangunić 15 0 15 2.0
134004 Uvod u nutricionizam – Katja Ćurin 30 0 0 4.0
134006 Management i organizacija – Nikša Alfirević 30 0 15 3.0

V. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
134015 Osnove biokemije – Maja Pavela Vrančić 30 45 15 8.0
134017 Fiziologija bilja – Valerija Dunkić 30 30 0 7.0
134019 Zakonski propisi o kontroli kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane – Jadranka Marušić 15 0 15 2.0
134018 Molekularna biologija s genetikom – Jasna Puizina 30 30 0 7.0
7876 Izborni kolegiji Nutricionizam – V. Semester > upisuje se 6 ECTS

 

Popis izbornih kolegija

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
134026 Antioksidacijski nutrijenti – Ivica Ljubenkov 30 0 0 2.0
134023 Izolacija fitonutrijenata – Renata Odžak 15 15 0 2.0
134024 Prehrana osoba starije dobi – Tea Bilušić 15 0 15 2.0
79377 Prirodni biološki aktivni spojevi – Maja Pavela Vrančić 15 15 0 2.0
134021 Uzgoj bilja – Juraj Kamenjarin 30 0 0 2.0
134020 Virologija – Nada Bezić 15 15 0 2.0

VI. Semester

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
134028 Humana fiziologija s patofiziologijom – Vladimir Ivančev 45 15 30 9.0
134029 Biokemija – Metabolizam – Maja Pavela Vrančić 30 30 15 8.0
134031 Završni rad 0 105 0 7.0
134030 Komunikacijske vještine – Mirjana Kovač 15 0 15 2.0
7877 Izborni kolegiji Nutricionizam – VI. Semester > upisuje se 4 ECTS

 

Popis izbornih kolegija

 

CODE COURSE AND HOLDERS L E S ECTS
134033 Dječja prehrana – Darija Vranešić Bender 15 0 15 2.0
134038 Kemija ugljikohidrata u prehrani – Renata Odžak 30 0 0 2.0
134032 Mikrobiološka ispravnost proizvoda mora – Ivona Mladineo 15 0 0 2.0
134035 Osiguranje kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane 15 15 0 2.0
134034 Prehrana sportaša – Dragana Olujić 15 0 15 2.0
134027 Začinsko i aromatsko bilje – Nada Bezić, Valerija Dunkić 15 15 0 2.0

Dokumenti

Plan i program